List of the best fashion influencers on Instagram

List of the best fashion influencers on Instagram

 1.  Kritika Khurana a.k.a @thatbohogirl

 2. Komal Pandey

 3. Aashna Shroff

4. Santoshi Shetty

 5. Juhi Godambe